8.sınıf Teog merkezi sınav yazılı matematik fen ve teknoloji konuları tarihi soruları test deneme indir örnek soru çöz

. . .

8.SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ORTAK SINAV KONU KAZANIMLARI

1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1. Mitoz ile ilgili olarak öğrenciler;

1.1. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.
1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.
1.3. Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değişebileceğini belirtir.
1.4. Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir.

2. Kalıtım ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Gözlemleri sonucunda kendisi ile anne-babası arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırır (BSB-1, 2, 5, 6, 8).
2.2. Yavruların anne-babaya benzediği, ama aynısı olmadığı çıkarımını yapar (BSB-1, 2, 5, 6, 8).
2.3. Mendel’in çalışmalarının kalıtım acısından önemini irdeler (FTTC-12,16).
2.4. Gen kavramı hakkında bilgi toplayarak baskın ve çekinik genleri fark eder (BSB-25).
2.5. Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar.
2.6. Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer.
2.7. İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklara örnekler verir.
2.8. Akraba evliliğinin olumsuz sonuçlarını araştırır ve tartışır (BSB-25, 27, 32).
2.9. Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisine örnekler verir(BSB-25, 27, 32) (FTTC-5, 17, 30, 32).

3. Mayoz ile ilgili olarak öğrenciler;

3.1. Üreme hücrelerinin mayoz ile oluştuğu çıkarımını yapar.
3.2. Mayozun canlılar için önemini fark eder.
3.3. Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler.

4. DNA ve genetik bilgi ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1. Kalıtsal bilginin genler tarafından taşındığını fark eder.
4.2. DNA’nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapar (BSB-28, 30, 31; FTTC-4).
4.3. DNA’nın kendini nasıl eslediğini basit bir model yaparak gösterir (BSB-28, 30, 31; FTTC-4).
4.4. Nukleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında ilişki kurar.
4.5. Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar (BSB-5).
4.6. Genetik mühendisliğinin günümüzdeki uygulamaları ile ilgili bilgileri özetler ve tartışır (BSB-25, 27, 32; FTTC-16, 17, 30, 31,32).
4.7. Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin insanlık için doğurabileceği sonuçları tahmin eder (FTTC-5, 28, 29, 30, 31, 32, 36).
4.8. Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin olumlu sonuçlarını takdir eder (TD-3).
4.9. Biyoteknolojik çalışmaların hayatımızdaki önemi ile ilgili bilgi toplayarak çalışma alanlarına örnekler verir (FTTC-16, 17).

I. DÖNEM BİRİNCİ SINAV

5. Canlıların çevreye adaptasyonu ve evrim ile ilgili olarak öğrenciler;
5.1. Canlıların yasadıkları çevreye adaptasyonunu örneklerle açıklar.
5.2. Aynı yasam ortamında bulunan farklı organizmaların, neden benzer adaptasyonlar geliştirdiğini belirtir.
5.3. Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonlarının biyolojik çeşitliliğe ve evrime katkıda bulunabileceğine örnekler verir.
5.4. Evrim ile ilgili farklı görüşlere örnekler verir.

2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET

1. Sıvıların ve gazların kaldırma kuvveti ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Bir cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlığını dinamometre ile ölçer ve ölçümlerini kaydeder (BSB-22, 23, 24, 26, 27).
1.2. Cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlıklarını karsılaştırır (BSB-6).
1.3. Cismin sıvı içindeki ağırlığının daha az göründüğü sonucunu çıkarır (BSB-30).
1.4. Sıvı içindeki cisme, sıvı tarafından yukarı yönde bir kuvvet uygulandığını fark eder ve bu kuvveti kaldırma kuvveti olarak tanımlar (BSB-31,21).
1.5. Kaldırma kuvvetinin, cisme aşağı yönde etki eden kuvvetin etkisini azalttığı sonucuna varır (BSB-30,31).
1.6. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini araştırır.
1.7. Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar.
1.8. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin daldırıldığı sıvının yoğunluğu ile ilişkisini araştırır.
1.9. Farklı yoğunluğa sahip sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini karsılaştırır ve sonuçları yorumlar (BSB-20).
1.10.Bir cismin yoğunluğu ile daldırıldığı sıvının yoğunluğunu karsılaştırarak yüzme ve batma olayları için bir genelleme yapar.
1.11. Denge durumunda, yüzen bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına eşit olduğunu fark eder (BSB-16).

………………………………………………………………………………

8.SINIF MATEMATİK DERSİ ORTAK SINAV KONU KAZANIMLARI

Dönüşüm Geometrisi

1.Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.

1.Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer.

2. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.

Tablo ve Grafikler

1. Histogram oluşturur ve yorumlar.

Üslü Sayılar

1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.

2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler.

3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
.
4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.

I.DÖNEM BİRİNCİ SINAV

Köklü Sayılar

1.Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.

2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder.

3. Kareköklü bir sayıyı a b şeklinde yazar ve a b şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.

5. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler.

http://www.youtube.com/watch?v=3cqh2omzR10&feature=youtube_gdata_player

Views: 1.498 views